Q.B320

Photo of  Csaba BERÉNYI Csaba BERÉNYI, Engineer
Phone:(+36 1) 463 2704
E-mail: berenyi AT eet.bme.hu
Office: Q.B320
Photo of Dr. Enikő FÖLDVÁRY-BÁNDY Dr. Enikő FÖLDVÁRY-BÁNDY, PHD student alumni
Phone:(+36 1) 463 2796
E-mail: bandy AT eet.bme.hu
Office: Q.B320
Photo of Dr. László JUHÁSZ Dr. László JUHÁSZ, PHD student alumni
Phone:(+36 1) 463 2796
E-mail: juhasz AT eet.bme.hu
Office: Q.B320
Photo of Dr. Ernő KOLLÁR Dr. Ernő KOLLÁR, Engineer
Phone:(+36 1) 463 2704
E-mail: kollar AT eet.bme.hu
Office: Q.B320
Photo of Dr. Balázs PLESZ Dr. Balázs PLESZ, Associate Professor
Phone:(+36 1) 463 2796
E-mail: plesz AT eet.bme.hu
Office: Q.B320
Photo of Dr. László POHL Dr. László POHL, Senior Lecturer
Phone:(+36 1) 463 2704
E-mail: pohl AT eet.bme.hu
Office: Q.B320